Návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem

Vstup do prostor K1 wellness

 • Vstup do prostor K1 wellness nemají děti mladších 15-ti let bez stálého dozoru rodičů, či jiné plnoleté osoby zodpovídající za nezletilé dítě, nevztahuje se na školky, školy, sportovní kluby.
 • Veškeré ručníky, prostěradla, župany jsou k dispozici k zapůjčení v recepci a jsou majetkem K1 wellness.
 • Každý návštěvník je povinen při vstupu mít řádně očištěnou obuv a před vnitřním vstupem do K1 wellness se vyzout.
 • Při vstupu do K1 wellness bude každému návštěvníkovi přidělen digitální čip, který si připne na ruku a tento čip ho opravňuje ke vstupu do prostor K1 wellness a umožňuje zamknutí libovolně vybrané skříňky v šatně. Na tento čip se načítá vstup a jednotlivá útrata v baru. Při odchodu je návštěvník povinen vrátit přidělený čip a uhradit částku načtenou na čipu.
 • Převzetím náramku s čipem se každý návštěvník zavazuje dodržovat návštěvní řád, tím se rozumí dbát pokynů zaměstnanců K1 wellness a dodržovat návštěvní dobu.
 • Při naplnění kapacity K1 wellness nebude povolen vstup dalších návštěvníků.
 • Prostory K1 wellness mohou být plně či částečně vyhrazeny školám, školkám, sportovním organizacím a společenských organizacím.
 • Při ztrátě čipu je návštěvník povinen uhradit pokutu ve výši Kč 450,-
 • Při překročení časového limitu nebo předplaceného vstupného, je návštěvník povinen uhradit doplatek podle platného ceníku, který je vyvěšen v prostorách K1 wellness.

Vyloučení vstupu do prostor K1 wellness

 • Do prostorů K1 wellness nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových či halucinogenních látek.
 • Rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, vyrážkami, obvazy na těle, rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu.
 • Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do prostor K1 wellness vpuštěni po předložení lékařského potvrzení.
 • Do prostor K1 wellness je zakázán vstup se zvířaty.
 • Osoby, které se nezdají být obsluze způsobilé, zvlášť po hygienické stránce nebudou do objektu vpuštěny

Provozní pokyny pro návštěvníky K1 wellness

 • Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se ve vyhrazené zóně.
 • Návštěvník si své věci odloží do šatní skříňky a zamkne ji přiděleným náramkem s čipem
 • Za věci odložené mimo uzamčené šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách provozovatel nezodpovídá.
 • Cenné věci je možné ponechat v bezpečnostní schránce (trezoru) v recepci.
 • Vstup do prostor K1 wellness je z hygienických důvodů možný jen bez plavek. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování tohoto pravidla a v případě neuposlechnutí vyzvat návštěvníka k nápravě popřípadě jej z prostor vykázat
 • Před vstupem do jakékoliv sauny, kabiny, bazénu je návštěvník povinen se řádně osprchovat a umýt mýdlem.
 • Po vstupu do saun či infrakabiny je návštěvník povinen sednout si na zapůjčený ručník či prostěradlo.
 • Při vstupu do parní kabiny a též při odchodu z ní je potřeba lavice opláchnout hadicí s vodou, která je součástí kabin.
 • V celých prostorách K1 wellness je zakázáno běhání a skákání do bazénů.
 • Po ukončení provozní doby je návštěvník povinen opustit prostory K1 wellness.

V prostorách K1 wellness je přísně zakázáno

 • Konzumovat jakékoliv vlastní nápoje a potraviny pod pokutou 500,-Kč.
 • Zákaz nosit PLAVKY.
 • Konzumovat nápoje, potraviny mimo vyznačené prostory.
 • Bezdůvodné volání o pomoc.
 • Stříhání vlasů, vousů, nehtů, loupat kůži.
 • Znečišťovat bazény jakýmkoliv způsobem.
 • Kouření.
 • Vstup do sauny, kabiny, bazény se žvýkačkou.
 • Nošení předmětů ohrožující bezpečnost návštěvníků.

Závěrečná ustanovení

 • Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník, který přes veškerá napomenutí zaměstnanců K1 wellness nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků K1 wellness.
 • V případě nutnosti bude přivolána Městská policie Zlín či Policie ČR.